[1]
Nashir, M. 2012. Dakwah Islam Masa Daulah Abbasiyah. Jurnal Komunikasi Islam. 2, 2 (Dec. 2012), 154–174. DOI:https://doi.org/10.15642/jki.2012.2.2.154-174.