(1)
Nashir, M. Dakwah Islam Masa Daulah Abbasiyah. JKI 2012, 2, 154-174.