Nashir, M. (2012). Dakwah Islam Masa Daulah Abbasiyah. Jurnal Komunikasi Islam, 2(2), 154–174. https://doi.org/10.15642/jki.2012.2.2.154-174