Nashir, M. (2012) “Dakwah Islam Masa Daulah Abbasiyah”, Jurnal Komunikasi Islam, 2(2), pp. 154–174. doi: 10.15642/jki.2012.2.2.154-174.